Wybraliśmy firmę, która zmieni nam studium zagospodarowania przestrzennego

Drukuj
czwartek, 22, listopad 2012

Ostaszewo, dn.22.11.2012 r.

SB.6720.3.2012

 

 

       Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo” niniejszym zawiadamiam, że:

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „DOM”

Sp. z o. o. , ul. Kościuszki 34G

83-200 Starogard Gdański

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę, wynoszącą 29 151,00 zł, a cena była jedynym kryterium
oceny ofert. Oferta uzyskała 100 pkt na 100 możliwych, obliczonych wg wzoru zawartego
w zapytaniu ofertowym. Ponadto, Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

2. W postępowaniu zostało złożone 4 ofert. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1, oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli Wykonawcy:

 

1) Pracowania Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego –DAG-MAR, ul. Kopernika 4/10 , 82-300 Elbląg

Oferta uzyskała 63,37 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 46 000,00 zł

 

2) EKOPRZESTRZEŃ Jacek Hoffman, ul. Orfeusza 1/1, 80-299 Gdańsk

Oferta uzyskała 72,92 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 39 975,00 zł

 

3. Oferty odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

1) PPP BIURO URBANISTYCZNE Sp. z o.o. , ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę z zastrzeżeniem zmiany w umowie, co było niezgodne z warunkami zapytania ofertowego.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Robert Ciżmowski


Wednesday the 1st.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.