Obwieszczenie - Kwalifikacja wojskowa 2021 r.

Drukuj
poniedziałek, 26, lipiec 2021

kwalifikacja-2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Wojewody Pomorskiego

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47), podaje się do publicznej wiadomości, że:

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE

od 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r.

ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN

URODZONYCH w 2002 r.

1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 2002 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

 a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4.   Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz.944).

5.   Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby - ochotników, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawienie się ochotników, o których mowa w zdaniu poprzednim, do kwalifikacji wojskowej jest możliwe za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

6.   Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze GMINY OSTASZEWO przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim, ul Drzymały 4. (Budynek OSP) w okresie od dnia 11 października do 11 października 2021 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.30 do 15.00.

Kobiety przyjmowane będą 12 października 2021 r.

7.   Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

8.   Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii). Stawienie się ochotników, o których mowa w zdaniu poprzednim, do kwalifikacji wojskowej jest możliwe za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

9.  Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

10.  Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić kategorię zdolności tych osób do czynnej służby wojskowej.

11.  Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;

 2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

13.  Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

14.  Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.

 

 15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 26 lipca 2021 r.

 

Wojewoda Pomorski
(-) Dariusz Drelich

 

Monday the 20th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.