Dofinansowanie na utylizację azbestu

Drukuj
Kategoria: Sample Data-Articles
środa, 09, maj 2018

Wójt Gminy Ostaszewo zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.


W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Ostaszewo do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)", informujemyo możliwości składania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest.


Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych zadania w oparciuo kryterium w posta ci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego (do 70% WFOŚiGW, 10% Gmina Ostaszewo):
a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 płyty azbestowo – cementowej waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Do dnia 29 maja 2018 r., do godziny 14:30, w sekre tariacie Urzędu Gminy w Ostaszewie,ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo należy złożyć:
- wniosek (do pobranie ze strony internetowej Gminy Ostaszewo lub w pok. 6 w Urzędzie Gminy Ostaszewo),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli,
- mapę z zaznaczoną lokalizacją wyrobów zawierających azbest będących przedmiotem wniosku,
- dokumentacja fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest,
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (do pobrania ze strony internetowej Gminy Ostaszewo lub pok. 6 w Urzędzie Gminy Ostaszewo).

UWAGA:
- realizacja zadania nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej,
- realizacja zadania nie obejmuje tych Wnioskodawców, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe i utylizowali odpady azbestowe z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków,
- wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu (koszty leżą po stronie właściciela nieruchomości),
- w § 4 ust. 2 Regulaminu konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku „Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatuo unieważnieniu",
- w odniesieniu do ostatecznego odbiorcy dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,poz. 404, z późn. zm.),
- w tegorocznej edycji właściciele nieruchomości realizują zadanie we własnym zakresie,
- uczestnicy projektu zobowiązani są dostarczyć dokumentację z realizacji zadania oraz fakturę.

Deklaracja POBIERZ(PDF)

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest POBIERZ(PDF)

Tuesday the 16th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.